Mỗi tín đồ là người quản lý mọi điều mình có. "Mỗi người trong anh em hãy lấy ơn mình đã được mà giúp lẫn nhau, khác nào người quản lý trung tín giữ các thứ ơn của Đức Chúa Trời " (1Phi-e-rơ 4:10).

"Vả lại, cái điều người ta trông mong nơi người quản trị là phải trung thành "(1Cô-rinh-tô 4:2).

Người quản lý là người điều hành và trông coi những gì thuộc về người khác. Vì rằng Đức Chúa Trời là Đấng ban cho mọi ơn phước, chúng ta công nhận quyền sở hữu của Ngài: "...Vì mọi vật đều do nơi Chúa mà đến và những vật chúng tôi đã dâng cho Chúa chẳng qua là đã thuộc về Chúa " (1Sử Ký 29:14).

"Mọi Ân điển tốt lành cùng sự ban cho trọn vẹn đều đến từ nơi cao và bởi Cha sáng láng mà đến "(Gia-cơ 1:17).

Đặt chỗ tham dự