Nhạc Thờ Phượng

Nhạc Thờ Phượng

-

Đức Chúa Trời là Đấng Tạo hóa – Vua muôn vua, Chúa các chúa – quyền năng – vinh hiển – đầy dẫy sự nhân từ, giàu lòng thương xót. Vì vậy, Ngài xứng đáng với hết thảy lời ngợi khen bởi mọi vật thọ tạo từ trên trời, dưới đất, bên dưới đất, ở biển.

Như Kinh Thánh có lời chép: Chúc cho Đấng ngồi trên ngai và Chiên Con Được ca ngợi, tôn trọng, vinh quang và uy lực cho đến đời đời! (Khải Huyền 5:13)

Cùng lắng nghe và dâng lời chúc tán thờ phượng Chúa qua những bài hát ngợi khen thờ phượng của Hội Thánh. Chúng tôi mong rằng bạn sẽ cảm nhận được tình yêu của Chúa và gặp gỡ Ngài trong những giây phút bạn thờ phượng Ngài.